Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Sau phổ thông

Chương trình đào tạo sau phổ thông của Mỹ bao gồm đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

Đào tạo đại học lấy bằng cử nhân:

Một trong những điểm hấp dẫn trong chương trình đào tạo bằng cử nhân tại Hoa kỳ là tính linh hoạt cao. Sinh viên được cấp bằng sau khi hoàn thanh một số lượng tín chỉ nhất định (thường từ 130 đến 180 đơn vị học trình/năm) và học trong 04 năm. Có những sinh viên học tại Mỹ để lấy bằng cử nhân có thể hơn 04 năm đó là họ thay đổi chuyên ngành và cần phải tích luỹ đủ số tín chỉ trong chuyên ngành mới được cấp bằng. Hoặc là vì mỗi học kỳ sinh viên chưa học đủ số tín chỉ đúng như yêu cầu đối với một sinh viên học tập trung vì các lý do do học thuật, cá nhân hay tài chính.

Sinh viên đến Mỹ có thể lựa chọn chương trình 04 năm tại trường đại học hoặc 2+2, 2 năm ở trường cao đẳng và 2 năm tiếp theo tại trường đại học có liên kết hoặc có công nhận kết quả ở trường cao đẳng. Các khoá học trong 02 năm đầu được coi là khoá học có trình độ thấp và các khoá học của 02 năm sau được coi là các khoá học có trình độ cao. Các trường đại học của Hoa Kỹ sử dụng hình thức đánh giá liên tục và cho điểm từng khoá học mà bạn theo học. Hầu như tất cả những gì sinh viên thể hiện trong khoá học sẽ ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng. Các bài thi, các bài kiểm tra, các bài luận, các báo cáo, sự có mặt trên lớp và ý thức tham gia bài giảng sẽ sử dụng để đánh giá kết quả học tập. Điểm trung bình chung các trường sử dụng thang điểm 4 hoặc 5.

Năm học thường có hai kỳ nhập học trong một năm, tháng 01 và tháng 09, tuỳ theo từng trường.

Hai học vị bậc cao học ở Mỹ là Thạc sỹ và Tiến sỹ:

Cả hai chương trình này đều bao gồm việc nghiên cứu kết hợp với tham gia khoá học. Các chương trình học bậc cao này khác với bậc đại học bởi đào tạo chuyên sâu hơn với tính chuyên môn cao hơn và hướng dẫn nghiêm ngặt hơn. Ở bậc học này việc nghiên cứu và học tập đề cao tính tự giác của mỗi một sinh viên.

Các khoá học Thạc sỹ thường là 1 hoặc 2 năm (đa phần là 2 năm). Nhiều chương trình thạc sỹ cho phép lựa chọn giữa có viết luận văn hoặc không viết luận văn. Trong cả hai trường hợp học vị đều có giá trị như nhau. Trong đào tạo Thạc sỹ có Thạc sỹ học thuậtThạc sỹ chuyên ngành. Thạc sỹ học thuật (M.A hoặc MSc) đó là chương trình có tiếp nối chương trình Tiến sỹ khi học lên cao còn chương trình Thạc sỹ chuyên ngành là chương trình không nối tiếp với chương trình Tiến sỹ. Học vị Thạc sỹ chuyên ngành được xác định bằng các học vị cụ thể như: MBA (Thạc sỹ Quản trị kinh doanh), Med (Thạc sỹ giáo dục), MFA (Thạc sỹ Mỹ thuật)… Những chương trình Thạc sỹ chuyên ngành thường chặt chẽ hơn chương trình thạc sỹ học thuật và đòi hỏi sinh viên phải học chương trình tương đương hoặc giống hệt như thế từ 01-3 năm tuỳ theo từng trường và từng ngành học. Sinh viên theo đuổi chương trình Thạc sỹ học thuật cần phải hoàn tất từ 30-60 tín chỉ  (trong vòng 1-2 năm) còn sinh viên theo học Thạc sỹ chuyên ngành thì cần hoàn tất 36-48 tín chỉ (1 đến 02 năm học chính quy) và thường không chấp nhận sinh viên lấy tín chỉ bằng luận văn.

Chương trình tiến sỹ thường kéo dài 03- 5 năm thậm chí có những sinh viên mất 05-08 năm. Học vị Tiến sỹ được cấp cho sinh viên đã hoàn tất một công trình nghiên cứu độc đáo, có ý nghĩa, viết luận án thể hiện công trình đó và bảo vệ thành công luận án trước hội đồng giáo sư về chuyên ngành của mình. Chương trình Tiến sỹ bao gồm việc tham gia các lớp nâng cao, hội thảo chuyên đề.