Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Bậc phổ thông/Dự bị đại học: 02-3 năm

Học sinh sau khi có bằng GCE O level sẽ chọn học tiếp chương trình phổ thông 02 năm hoặc học dự bị đại học 3 năm.

Tiếng Anh và tiếng bản xứ là 02 môn bắt buộc. Ngoài ra tuỳ theo việc thi đại học mà sinh viên được chuẩn bị tối đa. Kết thúc chương trình phổ thông học sinh thi lấy bằng GCE A level.