Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Bậc tiểu học: 06 năm

4 năm cơ bản từ lớp 01 đến lớp 04 và thêm 02 năm chuẩn bị cho bậc phổ thông (lớp 05 và lớp 06).

Tất cả học sinh trong giai đoạn tiểu học này đều phải học những môn quy dịnh chung như Tiếng Anh, tiếng bản xứ và Toán. Ngoài ra học sinh có thể học những môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục sức khoẻ, Xã hội học, Giáo dục thể chất, Khoa học. Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động ngoại khoá.

Kết thúc bậc tiểu học (hết lớp 06) học sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Đây là điểm để xét vào bậc phổ thông trung học. Tuỳ theo kết quả thi mà khi vào phổ thông học sinh được quyền học chương trình Special, Express hay Normal.