Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Hệ thống giáo dục

Hệ thống giáo dục của Canada bao gồm các bậc học sau:

Tiểu học và Trung học:

Thông thường học sinh đi học mẫu giáo khi 04 hoặc 05 tuổi.

Bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 08.

Trung học từ lớp 09 đến lớp 12 đối với hầu hết các tỉnh, ngoại trừ Quebec.

Cao đẳng:

Thường các khoá học trong trường từ vài tháng đến 04 năm. Tuy nhiên thông thường là 2 năm. Các trường cao đẳng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và hiệp hội để đảm bảo rằng các chương trình của họ phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Khi kết thúc chương trình học tại các trường cao đẳng, sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ, các bằng lí thuyết và ứng dụng, các chứng chỉ nghề, v.v.…

Sinh viên có thể theo đuổi chương trình cao đẳng đại học hoặc cao đẳng cộng đồng. Cao đẳng đại học là sự hợp tác giữa trường cao đẳng và đại học. Sinh viên học hai năm ở cao đẳng sau đó chuyển tiếp lên đại học học 2 năm lấy bằng cử nhân hoặc sau hai năm lấy bằng cao đẳng rồi đi làm.

Cao đẳng cộng đồng là loại hình phổ biến tại Canada trong đó sinh viên học từ 01-3 năm (bao gồm cả thời gian đi thực tập).

Đại học và sau đại học:

Chương trình đào tạo cử nhân: 3 đến 04 năm

Chương trình Thạc sỹ: 1 đến 02 năm

Chương trình tiến sỹ: 2-3 năm