Tư vấn Online Đặt lịch hẹn tư vấn Tư vấn qua điện thoại

Học bổng

Có rất nhiều học bổng có thể trợ giúp sinh viên quốc tế theo đuổi chương trình học tại Úc. Học bổng này có thể do chính phủ Úc cấp, cũng có thể đến từ các tổ chức đào tạo và một phần nhỏ đến từ các tổ chức công cộng hay các tổ chức tư nhân tại Úc.

Dưới đây là một số học bổng tiêu biểu dành cho sinh viên theo học tại Úc:

Australia Awards:

Học bổng nhằm quảng bá kiến thức, giáo dục giữa Úc và các nước láng giềng thông qua chương trình học bổng toàn phần. Chương trình học bổng này được cấp bởi cơ quan phát triển Úc (AusAID), phòng Công nghiệp, Trí tuệ, Biến đổi khí hậu, Khoa học, Nghiên cứu và Giáo dục bậc cao của Úc (DIICCSRTE) và Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp toàn cầu của Úc (ACIAR).

Học bổng nghiên cứu sau đại học dành cho sinh viên quốc tế:

Học bổng này nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu tại Úc.

Học bổng JASON:

Học bổng này dánh cho sinh viên Úc và sinh viên nước ngoài. Học bổng dành cho sinh viên theo đuổi các chương trình sau đại học.

Ngoài các học bổng này ra thì từng trường đại học cũng như các tổ chức đào tạo tại Úc cũng cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ở các bậc học và chuyên ngành khác nhau.